2004 Kawasaki Vulcan 2000 VN2000 A1 Cruiser JBW5004077 1600 Immagini Classiche

2004 Kawasaki Vulcan 1600 Classico A2 Pearl Bianco 5467 Immagini: Previous

2004 Kawasaki Vulcan 1600 Classico A2 Pearl Bianco 5467 Immagini - Small
2008 Kawasaki Vulcan 1600 Mean Streak Bob Weaver 2004 Immagini Classiche - Small

2008 Kawasaki Vulcan 1600 Mean Streak Bob Weaver 2004 Immagini Classiche: Next